Nuus

Page 1 of 2  > >>

Monday, 12 March

Ons bevestig dat die minimum loon vir plaaswerkers,met ingang van 1 Maart 2018, R3169-19 per maand, oftewel R731-41 per week/R16-25 per uur is.

Let daarop dat bediendes/huishulpe en sekuriteitswagte wat op ‘n plaas werk ook deur die bepalings van Sektorale Vasstelling 13 gereguleer word. ‘n Bediende op ‘n plaas moet dus ook minstens R16-25 per uur betaal word.

Monday, 11 December

Read the latest Wenakker:

Thursday, 14 September

download SSK Riversdal Handleiding 2017 digital here:

Wednesday, 30 August

Read the latest Wenakker:

Friday, 04 August

Download interview (12:02 Min | Mp3 | 16.5 Mb)

Wednesday, 31 May

Read the latest Wenakker:

Thursday, 25 May

SSK wens graag ons gewaardeerde SSK-lid, Johann Nel, van die Hoëkraal Landgoed in die Suurbraakstreek, geluk met sy toekenning as die Agri Wes-Kaap se Jongboer-van-die-Jaar. Hy sal die Wes-Kaap in die Nasionale Jongboer-van-die-Jaar kompetisie, later vanjaar, verteenwoordig. Ons wens hom alle sterkte toe.

Wednesday, 24 May

Andre Roux Direkteur van die Departement van Landbou in die Wes-Kaap regering het as volg gereageer op navrae oor droogtehulp:

Wednesday, 03 May

Die Sentraal-Suid Koöperasie beleef voorspoedige tye danksy 'n kombinasie van slim samevoegings en beleggings in waardetoevoeging, die regte ondernemingsvorm vir die boere wat dit bedien en volgehoue verbeterde landboupraktyke.

Monday, 12 March

Minimum lone: Sektorale Vasstelling 13: Plaaswerkers

Ons bevestig dat die minimum loon vir plaaswerkers,met ingang van 1 Maart 2018, R3169-19 per maand, oftewel R731-41 per week/R16-25 per uur is.

Let daarop dat bediendes/huishulpe en sekuriteitswagte wat op ‘n plaas werk ook deur die bepalings van Sektorale Vasstelling 13 gereguleer word. ‘n Bediende op ‘n plaas moet dus ook minstens R16-25 per uur betaal word.

Met ingang van 1 Mei 2018 (gebasseer op die aanname dat die voorgestelde nasionale minimum loon inderdaad so gepromulgeer word – sien Staatskoerant 41257, Kennisgewing R1275 van 2017-11-17) sal die minimum loon vir alle plaaswerkers na R18-00 aangepas moet word – sien aangehegte uittreksel van Skedule 1, Item (2)(a) en Item 3.

Minimum wages: Sectoral Determination 13: Farm Workers 

We confirm that the minimum wages  for farm workers, effective 1 March 2018, are R3169-19 per month/, R731-41 per week/R16-25 per hour.

Please note that the wages of domestic workers and security guards, working on a farm, are also regulated  by the provisions of Sectoral Determination 13.  A domestic worker or security guard on a farm must thus also be paid at least R16.25 per hour.

In the event of the national minimum wage being promulgated – see Government Gazette 41257, Notice R1275 of 2017-11-17, the minimum wages for all farmworkers will be adjusted to R18.00 per hour effective 1 May 2018.  See attached  extract of Schedule 1, item (2)(a) and item 3.

Skedule 1 NML (pdf | 37.4 Kb)