News

Page 1 of 2  > >>

Thursday, 31 May

Read the latest Wenakker:

Monday, 12 March

Ons bevestig dat die minimum loon vir plaaswerkers,met ingang van 1 Maart 2018, R3169-19 per maand, oftewel R731-41 per week/R16-25 per uur is.

Let daarop dat bediendes/huishulpe en sekuriteitswagte wat op ‘n plaas werk ook deur die bepalings van Sektorale Vasstelling 13 gereguleer word. ‘n Bediende op ‘n plaas moet dus ook minstens R16-25 per uur betaal word.

Monday, 11 December

Read the latest Wenakker:

Thursday, 14 September

download SSK Riversdal Handleiding 2017 digital here:

Wednesday, 30 August

Read the latest Wenakker:

Friday, 04 August

Download interview (12:02 Min | Mp3 | 16.5 Mb)

Wednesday, 31 May

Read the latest Wenakker:

Thursday, 25 May

SSK wens graag ons gewaardeerde SSK-lid, Johann Nel, van die Hoëkraal Landgoed in die Suurbraakstreek, geluk met sy toekenning as die Agri Wes-Kaap se Jongboer-van-die-Jaar. Hy sal die Wes-Kaap in die Nasionale Jongboer-van-die-Jaar kompetisie, later vanjaar, verteenwoordig. Ons wens hom alle sterkte toe.

Wednesday, 24 May

Andre Roux Direkteur van die Departement van Landbou in die Wes-Kaap regering het as volg gereageer op navrae oor droogtehulp:

Monday, 12 March

Minimum lone: Sektorale Vasstelling 13: Plaaswerkers

Ons bevestig dat die minimum loon vir plaaswerkers,met ingang van 1 Maart 2018, R3169-19 per maand, oftewel R731-41 per week/R16-25 per uur is.

Let daarop dat bediendes/huishulpe en sekuriteitswagte wat op ‘n plaas werk ook deur die bepalings van Sektorale Vasstelling 13 gereguleer word. ‘n Bediende op ‘n plaas moet dus ook minstens R16-25 per uur betaal word.

Met ingang van 1 Mei 2018 (gebasseer op die aanname dat die voorgestelde nasionale minimum loon inderdaad so gepromulgeer word – sien Staatskoerant 41257, Kennisgewing R1275 van 2017-11-17) sal die minimum loon vir alle plaaswerkers na R18-00 aangepas moet word – sien aangehegte uittreksel van Skedule 1, Item (2)(a) en Item 3.

Minimum wages: Sectoral Determination 13: Farm Workers 

We confirm that the minimum wages  for farm workers, effective 1 March 2018, are R3169-19 per month/, R731-41 per week/R16-25 per hour.

Please note that the wages of domestic workers and security guards, working on a farm, are also regulated  by the provisions of Sectoral Determination 13.  A domestic worker or security guard on a farm must thus also be paid at least R16.25 per hour.

In the event of the national minimum wage being promulgated – see Government Gazette 41257, Notice R1275 of 2017-11-17, the minimum wages for all farmworkers will be adjusted to R18.00 per hour effective 1 May 2018.  See attached  extract of Schedule 1, item (2)(a) and item 3.

Skedule 1 NML (pdf | 37.4 Kb)